Logo

Sakrament Małżeństwa


Nupturienci pragnący zawrzeć sakramentalny związek małżeński w kościele katolickim, winni na 3 miesiące (!!!) przed planowana datą ślubu, zgłosić się osobiście do kancelarii parafialnej, z kompletem następujących dokumentów:

- dowody osobiste (dotyczy osób posiadających obywatelstwo RP)

- świadectwa chrztu narzeczonego i narzeczonej do zawarcia małżeństwa wystawione z datą aktualną (max. 3 miesiące przed ślubem) przez parafie, gdzie miał miejsce chrzest

- potwierdzenie przyjęcia sakramentu bierzmowania (jeśli nie ma adnotacji w akcie chrztu)

- licencja lub zgoda na zawarcie związku małżeńskiego w tutejszej parafii, jeśli ani narzeczona, ani narzeczony nie zamieszkują (miejsce meldunku nie ma tu znaczenia formalnego) na terenie naszej parafii. (dokument ten wydaje jedna z parafii, na której terenie faktycznie zamieszkują – przebywają, dłużej niż 3 miesiące narzeczeni)

- dokumenty z USC – zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (wydawane przez usc w 3 egz. max. 3 miesiące przed ślubem) wymóg powyższych dokumentów dotyczy narzeczonych, którzy nie zawarli wcześniej związku cywilnego w USC

- akt małżeństwa z USC (dotyczy narzeczonych, którzy zawarli już wcześniej cywilny związek małżeński)

- świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego

- potwierdzenie konsultacji poradnictwa rodzinnego

- akt zgonu współmałżonka (dotyczy wdów, bądź wdowców, którzy wstępują w powtórny związek małżeński)

- wyrok sądu zezwalający na zawarcie małżeństwa (dotyczy narzeczonych, którzy nie mają wieku wymaganego do zawarcia ważnego związku małżeńskiego)