Logo

Historia kościołaW roku 1295 książę Bolesław I, za zgodą biskupa Jana III z Wrocławia, postanowił przy kościele kolegiackim w Opolu utworzyć nowe probostwo. Pod datą 1306 r. figuruje imię pierwszego, znanego nam proboszcza w Groszowicach - Radosława. Jednak pierwsza wzmianka o przynależności parafii do archiprezbiteriatu Strzelec Opolskich pochodzi z 1376 r. Na miejscu dawnego kościoła, rozebranego w 1881 r., zbudowano nowy, którego poświęcenia dokonano 15 października 1883 r. Pierwszym jego proboszczem został ksiądz Jakub Stuchly. Po nim w 1888 r. parafię objął ksiądz Juliusz Sdralek z Rogowa, a od 1 października 1901 r. funkcję tę sprawował, powołany przez kardynała Jerzego Koppa z Wrocławia, ksiądz Franciszek Rudzki. W wyniku ciągłych nacisków władz niemieckich księdzu Rudzkiemu odebrano prawo pełnienia obowiązków duchownego w Groszowicach a nowym proboszczem, wprowadzony został w 1926 r. przez prałata Josefa Kubisa z Opola, ksiądz Franciszek Haase. W roku 1957 proboszczem zostaje ksiądz Antoni Liszka, który pełni tę funkcję do 1970 r. Kolejnym proboszczem mianowany zostaje w 1974 roku ksiądz Wojciech Skrobocz, wielki budowniczy okolicznych kościołów, którego nagła śmierć w 2004 r. zasmuciła wszystkich parafian. Po Jego śmierci w czerwcu 2004 roku proboszczem mianowany zostaje ksiądz Norbert Dragon, który piastuje tę funkcję obecnie.


W 1687 roku wieś Groszowice miała kościół murowany. Najświętszy Sakrament przechowywano czysto w tabernakulum głównego ołtarza w srebrnym cyborium złoconym. Postacie eucharystyczne odnawiano co dwa tygodnie. Lampka nie płonęła. Klucz do tabernakulum trzymano w szafce zakrystii, do której miał swobodny dostęp nauczyciel. Polecono więc mieć klucz pod opieką wikariusza.
Parafianie tutejsi byli katolikami. Kolatorem kościoła był prałat-kustosz z kolegiaty opolskiej.
Odprawianie Mszy świętej rozpoczynano o godzinie 8-mej. Polskie kazanie wygłaszano w czasie Mszy świętej śpiewanej.
Nauki katechizmu dotychczas w tym kościele prawie nie było lub bardzo rzadko. Dopiero za ówczesnego wikariusza katechizacja odbywała się w niedziele po południu w okresie od Wielkanocy do św. Michała.
W parafii groszowickiej dzwoniono trzy razy w ciągu dnia na Anioł Pański. Odmawiano litanie i kontynuowano dzwonienie przeciw Turkom.
Proboszczem w Groszowicach był ks. Paweł Schidlowsky, kanonik kolegiaty opolskiej, który spełniał duszpasterstwo tutejsze przy pomocy wikariusza, ks. Jana Gwiasdę, święconego w Nysie w 1686 roku.


Rok 1696-1697
Wieś Groszowice miała kościół murowany, w roku 1681 całkowicie odnowiony. Zakupiono też nową ambonę i umieszczono po stronie ewangelii dzięki funduszom ofiarowanym przez karczmarza z Przywór Macieja Pedewitza. Konfesjonał ulokowano po stronie lekcji przy głównym ołtarzu.
Najświętszy Sakrament przechowywano w tabernakulum głównego ołtarza w srebrnym cyborium złoconym. Jego renowację przeprowadzał duszpasterz co dwa tygodnie. Do kościoła tutejszego należały cztery wioski.
Proboszczem w Groszowicach w 1697 roku był ks. Jan Krzysztof Drewnak, Ślązak z Zarzecza w powiecie Olesno. Liczył on wówczas 37 lat życia. Filozofię i teologię studiował w Ołomuńcu. Został wyświęcony na kapłana przez biskupa sufragana Jana Józefa Breunera na tytuł Alumnatu Ołomunieckiego.
Duszpasterz ten posiadał skromną bibliotekę, a w niej między innymi Sermones Nicolai de Blony.
Nauczyciel Jan Gloss nie miał tu młodzieży do nauki.


W słynnej Topographii F. B. Wernhera z około 1750 roku, w tomie poświęconym między innymi księstwu opolskiemu, znajduje się rycina poprzedniego kościoła w Groszowicach.

[Rozmiar: 15808 bajtów]

W 1841 roku proboszczem był ks. Braschke.


Plany i rysunki kościoła parafialnego z 1875 roku z Muzeum Architektury w Berlinie.

[Rozmiar: 11034 bajtów]   [Rozmiar: 13285 bajtów]

[Rozmiar: 14197 bajtów]   [Rozmiar: 13519 bajtów]


Szopka bożonarodzeniowa w latach 30-tych XX wieku.

[Rozmiar: 15531 bajtów]


Widok kościoła w latach 50-tych XX wieku.

[Rozmiar: 7001 bajtów]


Wnętrze kościoła w latach 50-tych XX wieku.

[Rozmiar: 14551 bajtów]


7 stycznia 1968 roku nastąpiło poświęcenie trzech dzwonów: Opatrzności Boskiej, św. Jadwigi oraz św. Józefa.

[Rozmiar: 24120 bajtów]


W 1968 roku w kościele rozstawiono drewniane rusztowania i z polecenia ówczesnego proboszcza ks. Antoniego Liszki rozpoczęto zeszkrobywanie specjalnymi widiowymi nożami, wykonanymi w cementowni Groszowice, ze ścian większości malowideł. Prace zakończono w 1969 roku gdyż zakres ich był ogromny a prowadzone były najpierw na jednej połowie kościoła a następnie na drugiej. Miejsce malowideł zastąpiła jasna farba. Kościół niestety utracił swój pierwotny, niepowtarzalny charakter.
Przy okazji tych prac zainstalowano w kościele radiofonizację.Wnętrze kościoła w latach 80-tych XX wieku.

[Rozmiar: 9554 bajtów]


Peregrynacja obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w 1995 roku.

[Rozmiar: 14900 bajtów]


Ostatnie pożegnanie proboszcza ks. prałata Wojciecha Skrobocza w dniu 14 kwietnia 2004 roku

[Rozmiar: 40558 bajtów]


Widok kościoła w 2006 roku

[Rozmiar: 10827 bajtów]


Występ reprezentacyjnej orkiestry cementowni "Górażdże" z repertuarem kolęd i pastorałek w styczniu 2008 roku.

[Rozmiar: 28124 bajtów]


Witraże

[Rozmiar: 52616 bajtów]

Dzięki inicjatywie i uporowi naszego proboszcza ks. Norberta Dragona a także hojności naszych Parafian, do końca 2010 roku zostało wymienionych 61 witraży w naszym kościele, które liczyły sobie prawie 130 lat. Jest to 49 mniejszych oraz 12 dużych rozet, z których największa nad wejściem głównym ma 5,3 m średnicy.Msza św. urodzinowa z okazji 50-tej rocznicy urodzin księdza proboszcza Norberta Dragona w dniu 17 stycznia 2011 roku.

[Rozmiar: 24889 bajtów]


W dniu 20 czerwca 2011 roku rozpoczęły się prace konserwatorsko-remontowe naszych zabytkowych organów.

[Rozmiar: 16073 bajtów]


W dniu 30 grudnia 2012 roku na wyremontowanych organach odbył się koncert w wykonaniu Mariana Bilińskiego i Tomasza Froni.

[Rozmiar: 23221 bajtów]     [Rozmiar: 18756 bajtów]


W dniu 20 stycznia 2013 roku odbył się wspaniały koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu orkiestry cementowni "Górażdże"

[Rozmiar: 47601 bajtów]


W dniu 27 stycznia o godz. 15,30 dzieci z przedszkola "Bajkowa Rodzina" przedstawiły Jasełka, które dwa dni wcześniej prezentowały z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Natomiast o godz. 16,00 wystąpiły połączone chóry, a mianowicie chór parafialny oraz gościnnie Opolski Chór Kameralny, a także soliści: Barbara Leszczyńska, Bogusława Karlińska-Stus i Bernard Bazelak. Pod kierunkiem dra Mariana Bilińskiego wykonano przepiękne kolędy oraz pastorałki.

[Rozmiar: 34675 bajtów]


W dniu 3 lutego 2013 roku podczas nieszporów nastąpiło uroczyste poświęcenie organów przez Ks. Bpa Ordynariusza Andrzeja Czaję, po którym odbył się koncert organowy w wykonaniu profesora Juliana Gembalskiego ze Śląskiej Akademii Muzycznej.

[Rozmiar: 35886 bajtów]
[Rozmiar: 31820 bajtów]


Dzięki inicjatywie księdza proboszcza parafianie w kwietniu 2013 roku dokonali zbiórki pluszaków oraz innych zabawek i drobnej żywności dla sierot Majów w dalekiej Gwatemali, których jako wolontariuszka uczy angielskiego nasza parafianka Kamila.

[Rozmiar: 35886 bajtów]
[Rozmiar: 31820 bajtów]


W listopadzie 2013 roku wymieniono w naszym kościele wysłużoną już radiofonizację, która została zamontowana 45 lat temu, przez co polepszyła się akustyka kościoła. Wymiany dokonała firma Rduch Elektroakustyka Jana Rducha z Godowa, która ma na swoim koncie montaż radiofonizacji w kilkuset kościołach.Lipiec - wrzesień 2014
W połowie lat sześćdziesiątych – a więc około 50 lat temu, proboszcz ks. Antoni Liszka zamówił trzy nowe dzwony:
DIVINA PROVIDENTIA – BOŻA OPATRZNOŚC
SANCTA HEDVIGIS - ŚW. JADWIGA
SANCTE JOSEPH – ŚW. JÓZEF
OD CZASU BUDOWY KOŚCIOŁA A WIĘC OD PONAD 130 LAT DZWONI DZWON ŚW. KATARZYNY.
Poświęcenie nowych dzwonów nastąpiło 7 stycznia 1968 roku.
W okresie ostatnich lat wskutek zużycia instalacji elektrycznej, silników - dzwonił tylko jeden dzwon - Boża Opatrzność. Stąd zaistniała konieczność wymiany napędu wszystkich dzwonów w naszym kościele parafialnym. Po ogłoszeniu przetargu i wyłonieniu firmy przystąpiono do realizacji tego projektu.
W miesiącu lipcu i w pierwszym tygodniu września została wykonana ta inwestycja. Wymienione zostały między innymi: JARZMA czyli stalowe zawieszenie wszystkich dzwonów, nowe ŁOŻYSKA, nowe SERCA DZWONÓW jak również kwestię podstawową czyli NAPĘD Z WYKORZYSTANIEM POLA MAGNETYCZNEGO - BEZ UŻYCIA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH z wszystkimi nowymi instalacjami - czujnikami i wszelkimi zabezpieczeniami. Ponadto zakonserwowano - pomalowano konstrukcję drewnianą wieży aby mogła przetrwać kolejne lata i pokolenia.
Przed przystąpieniem do tych prac nasi Parafianie – Fachowcy zrobili nowy stabilny – mocny strop z grubych desek i zakupiono nową drabinę.6 grudzień 2014
Od dłuższego czasu Polskie Stowarzyszenie Krajoznawców w Opolu w każdą pierwszą sobotę zwiedza kościoły w diecezji opolskiej. W dniu 6 grudnia o godz. 10.15 przed naszym kościołem zebrała się kilkudziesięcioosobowa grupa krajoznawców z Prezesem Tadeuszem Jackiem Rogożą, aby zwiedzić wnętrze i dowiedzieć się o jego historii. Wszystkich serdecznie przywitał proboszcz ks. Norbert Dragon i zaprosił do zwiedzania kościoła. Cała więc grupa weszła do wnętrza a z ramienia Polskiego Stowarzyszenia Krajoznawców wszystkich przywitała Natalia Angela Barczyk, która pobieżnie zapoznała zgromadzonych o jego historii. Następnie historię tę uzupełnił oraz odpowiadał na pytania zebranych Wiesław Długosz - badacz i znawca lokalnej historii. O architekturze kościoła bardzo ciekawie opowiadała Sandra Żur. Na koniec głos zabrał ponownie proboszcz, dziękując wszystkim za przybycie. Po zwiedzeniu kościoła i zapoznaniu się z architekturą plebanii, cała grupa udała się, dzięki uprzejmości Agnieszki Wiesner do Domu Dziennego Pobytu przy ul. Rudzkiego, gdzie przy gorącej kawie i herbacie kontynuowano rozmowy na temat historii nie tylko kościoła ale także ciekawszych miejsc w Groszowicach. Było to wspaniałe spotkanie z pasjonatami krajoznawstwa, które na swoich zdjęciach uchwyciła Mariola Nagoda.
Galeria zdjęć.W dniu 8 grudnia, jak co roku, odprawiana była uroczysta Msza św. w dniu NMP Niepokalanie Poczętej. W trakcie Mszy Marianki odnowiły przyrzeczenia a ponadto kilka z nich otrzymało medaliki.

2014 marianki (76 kB)Boże Narodzenie 2014/2015

2014 boze narodzenie (110 kB)
2014 boze narodzenie 2 (106 kB)Jasełka 2015

2015 jaselka (87 kB)

W dniu 11 stycznia 2015 roku w naszym kościele Przedszkole "Bajkowa Rodzina" zorganizowało jasełka bożonarodzeniowe.
Galeria zdjęć.


Malowanie kościoła 2015

malowanie 01 (130 kB)

malowanie 02 (129 kB)

malowanie 03 (121 kB)


23 sierpnia rozpoczęto montaż rusztowań w prezbiterium, które zapoczątkowało malowanie naszego kościoła. Ostatnie malowanie ścian odbyło się 20 lat temu w 1995 roku.
18 grudnia zakończono prace malarskie, które wykonywała Firma Markusa Kowalika z Kosorowic. Ponadto odtworzono w prezbiterium ornamenty, które zostały zniszczone w 1968 roku. Nad odtworzeniem ornamentów pracowały dwie siostry malarki-artystki Martyna Dwojak oraz Katarzyna Furch także z Firmy Kowalika. Projektowaniem ornamentów zajął się Janusz Wójcik. Po Nowym Roku zostanie dokończone malowanie ornamentów na filarze łuku tęczowego.
Pod koniec stycznia 2016 roku po wykonaniu szablonów według starych fotografii Janusz Wójcik namalował wspaniałe ornamenty na filarze łuku tęczowego w prezbiterium. Tym samym malowanie kościoła zostało zakończone.


Święto Marianek
Jak co roku w dniu 8 grudnia w Dzień NMP Niepokalanie Poczętej o godz. 18.00 odbyła się uroczysta Msza święta podczas której odnowiły ślubowanie a zielony medalik otrzymały Laura i Aleksandra, różowy Anna, Wiktoria, Julia, Wiktoria i Martyna. Po Mszy św. zrobiono sobie z ks. proboszczem Norbertem Dragonem pamiątkowe zdjęcie.

2015 marianki (85 kB)


Boże Narodzenie 2015/2016

2015 boze narodzenie (43 kB)
2015 boze narodzenie a (43 kB)13 maja 2016 roku podczas Nabożeństwa do Matki Boskiej Fatimskiej nastąpiło symboliczne wprowadzenie obrazu Matki Boskiej Piekarskiej, po konserwacji wykonanej u sióstr Klarysek w Ząbkowicach Śląskich. Poświęcenia obrazu dokonał nasz proboszcz ks. Norbert Dragon.
Galeria zdjęć z Uroczystości poświęcenia obrazu MB Piekarskiej.
Otóż obraz Matki Boskiej Piekarskiej znajduje się w naszej parafii od 6 maja 1856 roku, kiedy to przywieziono go z Piekar Śląskich. Na początku znajdował się w starym kościele, a po wybudowaniu nowego i poświęceniu jego w dniu 15 października 1883 roku, znajduje się w jego wnętrzu. Ramę do obrazu wykonał w 1856 roku mistrz stolarski Schneider z Opola. Obecną ramę wykonał mistrz stolarski Rudolf Huncza z Groszowic.

01 (112 kB)
02 (102 kB)

A oto historia obrazu spisana w lipcu 1938 roku przez mieszkankę Groszowic Marie Piechotta.

Wizerunek Matki Bożej Piekarskiej został przywieziony do Groszowic 6 maja 1856 roku. W roku 1850 pastuszkowie mieli objawienie Matki Bożej na polach w pobliżu wzgórza Kuhschellenberg [obecne okolice ulicy Podmiejskiej], Peter Witola, Agnes Passon oraz Julie Kaschinski, wszyscy z Groszowic, zostali wprawdzie przesłuchani przez ówczesnego proboszcza Wodarza, jednakże sprawa nie była dogłębniej badana.
Dwie pobożne panny z Maliny, mianowicie Margarethe Schmiga i Helene Halocha chodziły częściej do Piekar i tam dowiedziały się, że niewidoma dziewczynka z wioski w pobliżu Strzelec Op. miała sen, jakoby Matka Boska chciała przyjść do Groszowic, do św. Katarzyny. W tym samym czasie kościelny Wojciech, pobożny, starszy kawaler, który był malarzem, miał trzykrotnie sen, w który malował dla Groszowic Obraz Matki Boskiej, identyczny z tym, z Piekar.
Pobożne panny z Maliny powiadomiły o tym całą parafię. Malarz namalował obraz. Wszystko, za wyjątkiem proboszcza Wodarza, było gotowe, by uroczyście móc odebrać obraz. Cała parafia, wraz z mieszkańcami Boguszyc, udzielała się.
Procesja składała się z trzech wozów, od: Piechotty Antona, Baron Andreasa oraz Piechotty Johanna (Młyn Piechottów).
Ludzie starsi jechali, młodsi szli pieszo. Na jednym z wozów znajdowały się artykuły spożywcze, wieńce oraz ozdoby strojów dla honorowych panien. Panny nazywały się: Karoline Piechotta (młyn Piechottów z Przywór), Katharin Kurpiers, Rosalie Iwański, Marie Piechotta, moja mama z Groszowic, pozostałe dwa nazwiska nie są mi znane. Na mosiężną koronę każda z honorowych panien ofiarowała 2 Marki. Dwie córki ówczesnego dyrektora kopalni p. Herr, którego brat był wtedy lekarzem powiatowym w Opolu, nieodpłatnie ozdobiły obraz, to jest tak, jak wygląda do tej pory. Proboszcz z Piekar, Ritzek, wielki czciciel Matki Bożej, prosił w swoich wielu naukach, by obraz Matki Boskiej czcić i kochać, a zostanie udzielonych wiele łask oraz ponadto długie życie. Wielu wiernych wpisało się potem do Bractw Serca Jezusowego i Niepokalanego Serca Maryi. Ja posiadam jeszcze dziś dowód przyjęcia mamy. 5 maja [pielgrzymi] opuścili Piekary z obrazem, który niesiony był przez panny. Przez wioski szli oni pieszo, śpiewając pieśni maryjne, przez pola i lasy jechali na wozie.
Kiedy procesja przechodziła przez wioskę, w której mieszkała niewidoma dziewczynka, której przyśnił się ten obraz, [dziewczynka] została przyprowadzona przez rodziców na ulicę oraz uzdrowiona z jej ślepoty przed obrazem.
6 maja, pod nieobecność proboszcza, który wyjechał, procesja została powitana biciem dzwonów przy starej kapliczce św. Jadwigi, przez nauczyciela Nentwiga, uczniów oraz całą gminę. W kościele na ambonę wszedł kantor, Anton Laska oraz przywitał obraz, jako że proboszcz nie chciał tego uczynić. Obraz został umiejscowiony w kościele z prawej strony ołtarza głównego. Był on bez szkła i ram. Ramy wykonał stolarz Lichy z Lendzin. Proboszcz Wodarz w czymś zawinił i został w krótkim czasie po tym przeniesiony. Jego następca, proboszcz Stuchly, odprawiał nawet przed bocznym ołtarzem msze Św. Również w kościele tymczasowym (w "farskiej" stodole 1881-1883) obraz był w bocznym ołtarzu, po prawej stronie.
W nowym kościele obraz otrzymał miejsce w ołtarzu po prawej stronie, gdzie obecnie [lipiec 1938r.] stoi konfesjonał. Proboszcz Stuchly odprawiał także i tam msze Św. Jego następca, proboszcz Sdralek, zlecił usunięcie obrazu i postawienie tam konfesjonału. Obraz długi czas stał w zakrystii, aż brat proboszcza, profesor Sdralek, nakłonił go, by obraz został powieszony.
Obraz został powieszony na ścianie nad małym stołem, za ołtarzem św. Józefa.
W latach 1902-1903 ks. Rudzki zlecił malowanie kościoła oraz zawieszenie obrazu w tym miejscu, w którym znajduje się obecnie.
Ludzie czczą go oraz otrzymują wiele łask, o czym świadczą liczne świece. Od Zesłania Ducha Świętego 1904 r. dbamy i troszczymy się o ten ołtarz. Pani Grabowski zakupiła kratę oraz dywanik, moja siostra Franciska dwa wielkie srebrne świeczniki, a ja dwa pozostałe wielkie, srebrne świeczniki.
O coraz większej czci Matki Bożej świadczy stale, z roku na rok, powiększająca się liczba świec.
1908 - 65 świec;
1937 - 223 świece. Do tego dochodzą jeszcze niezliczone małe świeczki oraz kwiaty, jak również 57 razy ofiarowywane uzupełnienie do lamp.


Przed rozpoczęciem prac konserwatorskich, siostry Klaryski przy zdejmowaniu sukienki, odkryły włożonych pod nią kilkadziesiąt modlitw napisanych na różnych karteczkach. Część z nich pochodzi z okresu wojennego, głównie z roku 1942, natomiast reszta pochodzi z roku 1956, kiedy to obraz obchodził stulecie swego istnienia. Po uzyskaniu zgody księdza proboszcza, zeskanowałem te wszystkie modlitwy, które pragnę obecnie pokazać.
Galeria modlitw.

Krótka historia długiej drogi figur z prezbiterium

W sobotę 4 czerwca 2016 roku na postumentach wykonanych przez mistrza stolarskiego z Groszowic Rudolfa Hunczę, posadowione zostały po renowacji i konserwacji dwie figury: Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Ale zanim znalazły się na tym miejscu przebyły długą drogę. Otóż figury te pochodzą jeszcze ze starego kościoła, rozebranego w 1881 roku. Kiedy 15 października 1883 roku nowy kościół został poświęcony, jego wnętrze a właściwie ściany były pozbawione jakichkolwiek malunków oraz figur. Poza tymi dwoma, które zostały umieszczone dokładnie w tym miejscu, w jakim znajdują się obecnie. Z biegiem czasu kościół zaczął nabierać kolorytu, na ścianach i na suficie pojawiły się wspaniałe obrazy, a ściany dodatkowo zostały upiększone kolorowymi ornamentami. Na bocznych ścianach zostały umieszczone figury, których zakupu dokonywano także na południu Niemiec. W owym czasie kościół należał do najpiękniejszych w całej diecezji. Od 1888 roku proboszczem został ks. Juliusz Sdralek, który zastąpił budowniczego nowego kościoła ks. Jakuba Stychlego i zaczął systematycznie upiększać kościół. W 1889 roku przez anonimowych brata i siostrę została ufundowana figura Najświętszego Serca Pana Jezusa. Została ona zakupiona w Monachium. W tym też roku artysta stolarz Buhl z Wrocławia wykonał ołtarz Matki Boskiej Różańcowej oraz figurę Niepokalanego Serca Maryi Panny. Figury te naturalnej wielkości człowieka zastąpiły istniejące do tej pory figury ze starego kościoła. Figury mniejsze razem ze starym ołtarzem z poprzedniego kościoła przechowywano na strychu u państwa Datko. Z czasem o nich zapomniano, bo w międzyczasie były dwie zawieruchy wojenne. Kiedy w roku 1968 z polecenia ówczesnego proboszcza ks. Antoniego Liszki rozpoczęto kapitalny remont wnętrza świątyni, figury Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny przewieziono do filialnego kościoła w Grotowicach, gdzie stoją do dnia dzisiejszego. Po remoncie, w trakcie którego zdrapano a potem zamalowano większość obrazów i wszystkie ornamenty, zrobiono nową posadzkę a także wymieniono wszystkie ławki oraz zlikwidowano ołtarz Matki Boskiej Różańcowej, figury z prezbiterium nie pasowały już do koncepcji ówczesnego proboszcza i nie wróciły na swoje miejsce. W międzyczasie ołtarz ze starego kościoła trafił do Muzeum Wsi Opolskiej a mniejsze figury na prawy balkon. Dopiero po prawie pięćdziesięciu latach od zdjęcia większych figur, dzięki staraniom obecnego proboszcza ks. Norberta Dragona mniejsze figury zostały starannie odrestaurowane i pokryte białym złotem, a co najważniejsze – wróciły po ponad stu latach na swoje miejsce. Po odtworzeniu podczas ostatniego malowania wnętrza, oryginalnej ornamentyki w prezbiterium, najważniejsza część kościoła nabrała należytego kolorytu a dopełnieniem jej są właśnie te dwie wspaniałe figury. W dniu 13 czerwca podczas nabożeństwa do Matki Boskiej Fatimskiej, ksiądz proboszcz poświęcił obie figury.

groszowice chrystus (109 kB)                    groszowice nmp (111 kB)

Figury Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, znajdujące się obecnie w naszym kościele.

grotowice chrystus (107 kB)                    grotowice nmp (105 kB)

Figury Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, znajdujące się obecnie w koście filialnym w Grotowicach, a przeniesione tam z naszego kościoła w 1968 roku.

1967 75lecie kosciola 3 (21 kB)
1967 75lecie kosciola 4 (25 kB)

15 października 1967 roku w dniu św. Jadwigi na uroczystej Mszy św. odbyła się kulminacja obchodów 75-lecia poświęcenia naszego kościoła. Dlaczego to nastąpiło rok wcześniej, to pozostanie tajemnicą, którą ze sobą do grobu zabrał ówczesny proboszcz ksiądz Franciszek Liszka. Być może myślał już o kapitalnym remoncie wnętrza kościoła, który rozpoczął się w 1968 roku i trwał ponad rok. Faktem jest, że jeszcze podczas tych uroczystości kościół wyglądał wspaniale, ponieważ posiadał wówczas wszystkie malowidła a więc te także w prezbiterium, na postumentach w prezbiterium znajdowały się figury Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny pomiędzy ławkami po prawej stronie znajdował się ołtarz Matki Boskiej Różańcowej a także posiadał stare ławki. Brakowało natomiast różnokolorowej posadzki.
Na początku 1968 roku podczas święcenia trzech dzwonów tj. Opatrzności Boskiej, św. Jadwigi oraz św. Józefa wnętrze kościoła było takie samo jak podczas październikowych uroczystości. Dopiero w okresie późniejszym ale w 1968 roku rozpoczął się na polecenie ks. Franciszka Liszki kapitalny remont wnętrza kościoła polegający m.in. na zdrapywaniu ze ścian większości obrazów a także wszystkich ornamentów. Bezpowrotnie zniszczono wówczas przepiękne dwa malowidła wykonane w 1903 roku za 7 500 Marek przez Klinka z Babic koło Głubczyc Czyli Ostatnią Wieczerzę oraz Paschę. Jednakże staraniem obecnego proboszcza ks. Norberta Dragona oba obrazy zostaną odtworzone. Autorem obu obrazów ma być artysta malarz Adam Grocholski z Brzegu. Powstał projekt prawego obrazu czyli Ostatniej Wieczerzy. Pozostaje obecnie tylko kwestia techniczna: czy obraz ma być namalowany bezpośrednio na ścianie, tak jak to było pierwotnie, czy na płótnie i dopiero wówczas naklejony na ścianę. Jedno jest pewne, że w tym roku na Boże Narodzenie Ostatnia Wieczerza ponownie będzie cieszyć oczy naszych parafian.
wieczerza 01 (48 kB)

W dniach 23-24 sierpnia 2016 roku odbyła się kolejna parafialna pielgrzymka zorganizowana przez naszego proboszcza ks. Norberta Dragona. Tym razem wybraliśmy się bardziej na północ. Pierwszym etapem pielgrzymki był kościół św. Stanisława Kostki w Warszawie, obok którego znajduje się grób bł. Jerzego Popiełuszki. Stamtąd udaliśmy się do kościoła św. Andrzeja Boboli, gdzie przed ołtarzem w srebrnej trumnie znajdują się zwłoki świętego. Po modlitwach przejechaliśmy do klasztoru w Niepokalanowie, który założył św. o. Maksymilian Maria Kolbe. Tutaj zostaliśmy na nocleg oraz uczestniczyliśmy w dwóch Mszach św. a także zobaczyliśmy wspaniałą panoramę historii Polski. Przy okazji, niektórzy z nas byli świadkami kręcenia o północy scen do filmu o świętym. W dniu 24 sierpnia po Mszy św. oraz śniadaniu udaliśmy się do kolejnego sanktuarium Matki Bożej w Gidlach. Ostatnim etapem naszej pielgrzymki było najwspanialsze i najważniejsze sanktuarium na mapie Polski czyli klasztor jasnogórski z sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej. Wróciliśmy do domu wzbogaceni duchowo poznając wspaniałe miejsca na kościelnej mapie naszej ojczyzny.
Galeria zdjęć z pielgrzymki.
Panorama historii Polski w klasztorze franciszkanów w Niepokalanowie. Panorama

W dniu 20 września 2016 roku artysta malarz Adam Grocholski z Brzegu wraz ze bratem Andrzejem rozpoczął malowanie obrazu Ostatnia Wieczerza. Płytę o grubości 8 mm, na której miał powstać obraz wraz z obramowaniem grubości 5 cm wykonano w Zakładzie mistrza stolarskiego Rudolfa Hunczy. Pierwszą sprawą było na płycie rozrysowanie obramowań obrazu a następnie ołówkiem narysowanie konturów postaci. W tym miejscu pragnę zaznaczyć iż ornamentykę na obramowaniu zaprojektował Janusz Wójcik z Opola. Po rozpoczęciu malowania farbami do pracy przystąpili złotnicy, którzy zaznaczone miejsca wypełnili białym złotem. Po wykonaniu przez nich prac złotniczych do malowania wrócili artyści malarze. Prace malarskie jak widać na zdjęciach posuwają się dość szybko.
W dniu 12 października nastąpiło zawieszenie ważącego ponad 150 kilogramów obrazu po prawej stronie w prezbiterium. W czynności tej uczestniczyło dziesięć osób. Operacja była dość skomplikowana ale po trzech godzinach obraz został umocowany a artyści mogli wrócić do pracy aby namalować dolne partie. Po namalowaniu całości i po całkowitym wyschnięciu obraz zostanie pociągnięty werniksem aby jeszcze bardziej wydobyć jego kolorystykę. Malowanie obrazu zakończono 26 października.
Galeria zdjęć z postępu prac malarskich.
Galeria zdjęć z wieszania obrazu w prezbiterium.8 grudnia 2016 roku w uroczystym dniu Niepokalanego poczęcia NMP o godz. 18.00 odprawiona została Msza św. do MB Niepokalanej w intencji wszystkich naszych Kobiet oraz za nasze Marianki, prosząc o świętość życia i o potrzebne łaski. W dniu tym Marianki odnowiły ślubowanie. Różowy medalik otrzymała Julia a niebieski Weronika i Martyna. Po Mszy św. Marianki zrobiły wspólne zdjęcie z ks. Proboszczem Norbertem Dragonem.

2016 marianki (63 kB)19 grudnia 2016 roku na prośbę księdza proboszcza fachowcy jak co roku zaczęli montaż szopki betlejemskiej a na zewnątrz elektrycy na czele z panem Cendlewskim, który udostępnił dźwig montowali oświetlenie na wysokich świerkach. Wewnątrz zjawili się Józef Okos senior, Hubert Wolny, Stefan Okos oraz Erwin Roczek, a także wnuki Józka Okosa Józef junior i Tomasz oraz Teresa Świerc, która z chłopakami znosiła z balkonu figurki potrzebne do szopki a następnie wspólnie je myli. Prace przebiegały bardzo sprawnie, z prostego choćby powodu - grupa ta nie pierwszy raz już składała szopkę. Przed godziną 22.00 wszyscy rozeszli się do domów wykonując najcięższe prace polegające na złożeniu postumentu pod szopkę. A na drugi dzień zaplanowano układanie figurek i modelowanie powierzchni. Niestety zdjęć z drugiego dnia nie ma bowiem w tym samym czasie miałem próbę chóru no i nie mogłem się rozdwoić. A na dworze pomimo przejmującego chłodu, elektrycy nadal montowali oświetlenie.
Galeria zdjęć z montażu.Boże Narodzenie 2016/2017


2016 szopka 1 (50 kB)

2016 szopka 2 (55 kB)

W dniach 18 - 25 marca 2017 roku miała miejsce w naszym kościele peregrynacja kopii obrazu Matki Bożej Opolskiej z naszej katedry. Powitanie obrazu nastąpiło w sobotę 18 marca o godz. 12.00. O godz. 18.00 odprawiona została uroczysta Msza św. z udziałem ks. bpa Pawła Stobrawy. Natomiast Msza św. pożegnalna została odprawiona w sobotę 25 marca o godz. 9.00. W tym samym czasie przeżywaliśmy rekolekcje wielkopostne, które prowadził Ojciec Jezuita Henryk Całka.

2017 mb opolska (121 kB)


W dniu 2 kwietnia 2017 roku w prezbiterium naszego kościoła zawisły dwa nowe obrazy namalowane przez artystę malarza Adama Grocholskiego z Brzegu.

sw jacek 01 (27 kB)          sw anna 01 (29 kB)

Nad wejściem do zakrystii umieszczony został obraz św. Jacka, natomiast naprzeciwko obraz św. Anny.

sw jacek 02 (50 kB)
sw anna 02 (51 kB)

W dniu 11 kwietnia 2017 roku w nawie głównej za ostatnią ławką, na sztaludze przedstawiony został projekt obrazu "Pascha", namalowany przez artystę malarza Adama Grocholskiego z Brzegu, który po wykonaniu umieszczony zostanie w prezbiterium, po lewej stronie.

obraz pascha (128 kB)

W dniu 13 maja 2017 roku proboszcz ks. Norbert Dragon odprawił uroczyste nabożeństwo z okazji 100-lecia objawień fatimskich, kiedy to trzem pastuszkom Franciszkowi i Hiacyncie Marto oraz Łucji dos Santos po raz pierwszy objawiła się Matka Boska, która przekazała im w okresie do 13 października trzy tajemnice fatimskie.

2017 mbfatimska (79 kB)

Galeria zdjęć z nabożeństwa.W dniu 22 maja 2017 roku mistrz stolarski Rudolf Huncza wraz ze swoimi pracownikami przygotował płytę o wymiarach 5 x 4 metry pod obraz "Pascha", który znajdzie swoje miejsce po lewej stronie w prezbiterium. W dniu 23 maja artysta malarz Adam Grocholski z Brzegu, wraz ze swoim bratem Andrzejem zagruntowali powierzchnię płyty a następnie rozpoczęli rozrysowywanie według przygotowanych szablonów obramowania oraz ornamentyki obrazu. Do połowy czerwca malowaniem obramowań oraz ornamentyki zajmować się będzie Andrzej Grocholski, bowiem jego brat wyjechał w sprawach rodzinnych. Jak wróci to zajmie się malowaniem postaci wewnątrz obrazu. Zakończenie prac planowane jest na połowę lipca.

W dniu 29 czerwca 2017 roku nastąpiło przeniesienie oraz zawieszenie obrazu "Pascha" w prezbiterium kościoła. Obecnie artyści malarze muszą dokończyć malowanie dolnej partii obrazu a po wyschnięciu pociągnąć całość werniksem dla zabezpieczenia i wyciągnięcia maksymalnie wszystkich barw. Wprawdzie kościół pozbawiony jest dawnych fresków i ornamentów ale prezbiterium zaczyna wyglądać prawie tak samo jak pięćdziesiąt lat temu.
Galeria zdjęć z postępu prac malarskich
Galeria zdjęć z wieszania obrazu w prezbiterium8 grudnia 2017 roku w uroczystym dniu Niepokalanego poczęcia NMP o godz. 18.00 odprawiona została Msza św. do MB Niepokalanej w intencji wszystkich naszych Kobiet oraz za nasze Marianki, prosząc o świętość życia i o potrzebne łaski. W dniu tym Marianki odnowiły ślubowanie. Medalik niebieski otrzymała Laura, zielony Julia i Wiktoria. Do grona Marianek zostały przyjęte Magdalena, Aurelia i Martyna, które dostały medalik różowy oraz Zuzia, która dostała medalik żółty. Po Mszy św. Marianki zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcie z ks. proboszczem Norbertem Dragonem.

2017 marianki m (129 kB)


Boże Narodzenie 2017/2018


2017 boze narodzenie (121 kB)

2017 boze narodzenie a (119 kB)

2018 01 06 - Święto Trzech Króli


2018 01 06 chor a (119 kB)

2018 01 06 chor b (120 kB)

Mszę św. o godz. 10.30 śpiewaniem kolęd upiększył chór Canticum Novum oraz schola z parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Chrząstowicach pod dyrekcją Iwony Klimek. Na zakończenie Mszy św. chór z Chrząstowic oraz nasz chór parafialny im. ks. Wojciecha Skrobocza wspólnie zaśpiewał dwie kolędy.2018 01 14


2018 orkiestra kaprys (75 kB)

O godz. 15.00 przepiękny koncert kolęd i pastorałek dała Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Buszyc pod batutą Klaudiusza Lisonia.2018 kwiecień - żyrandole

18 listopada 2017 roku został zawieszony w nawie głównej pierwszy mały żyrandol, drugi także mały pojawił się w styczniu 2018 roku a trzeci ogromny, na którym świeci się 45 żarówek, zawisł przed świętami wielkanocnymi 2018 roku. Żyrandole te zastąpiły wysłużone już poprzednie bardzo nieekonomiczne oświetlenie kościoła.

zyrandol 01 (121 kB)

zyrandol 02 (96 kB)          zyrandol 03 (92 kB)2018 04 05 - Konwent Wielkanocny


2018 konwent (126 kB)

Kapłani z dekanatu modlili się o nowe powołania a szczególnie za swych zmarłych kapłanów, którzy w naszym dekanacie opolskim pracowali w parafiach.
Ostatni Konwent odbył się 13 lat temu.

Album zdjęć - Leszek Budyłowski2018 05 15 - Bierzmowanie w naszej Parafii

Sakramentu bierzmowania młodzieży z parafii Nowa Wieś Królewska, Grudzice, Malina, Metalchem i Groszowice, w obecności rodziców chrzestnych, członków rodzin a także księży proboszczów poszczególnych parafii udzielił biskup ordynariusz Andrzej Czaja.2018 05 31 - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej – Boże Ciało


2018 boze cialo (122 kB)

Tradycyjnie jak co roku, po uroczystej Mszy św. o godz. 8.00, spod kościoła wyruszyła procesja do czterech ołtarzy, zakończona błogosławieństwem w kościele.
Album zdjęć - Sandra Kopiec i Wiesław Długosz2018 08 03 - Remont wieży kościelnej

W dniu 3 sierpnia 2018 roku rozpoczął się zapowiadany przez księdza proboszcza remont szczytu wieży kościelnej, podyktowany bardzo złym stanem łupków, którymi pokryty jest szczyt.
Zdjęcia z postępu prac można oglądać w Galerii zdjęć.2018 11 24 - Wieczna lampka

2018 lampka wieczna (1887 kB)

W tym dniu po raz pierwszy rozbłysła wieczna lampka zawieszona w prezbiterium naszego kościoła.2018 12 01 - Remont wieży kościelnej

W dniu 1 grudnia po prawie czterech miesiącach zakończono definitywnie remont wieży kościelnej. W tym czasie wymieniono łupek na szczycie, odeskowanie i jedną zmurszałą belkę. Odmalowano tarczę zegarową, wymieniono cztery okiennice z żaluzjami, wymieniono także dwie kule miedziane a gruntowną renowację przeszedł krzyż żeliwny. Na czterech szczycikach wymieniono krzyże. Ponadto dokonano gruntownego mycia cegieł elewacji oraz uzupełnienia zaprawy w fugach pomiędzy cegłami.2018 12 10

O godz. 18.00 jedna z intencji dotyczyła naszych Marianek i odnowienia przez nie ślubowania. W trakcie Mszy św. różowe medaliki otrzymały Zuzia, Natalka, Karolina i Emilka, natomiast zielony medalik Magda.
Po Mszy św. Marianki zrobiły sobie z księdzem proboszczem Norbertem Dragonem pamiątkowe zdjęcie.

Marianki w tracie swojej uroczystości.


2017 marianki m (129 kB)


2018 12 26

2018 boze narodzenie (122 kB)
2018 boze narodzenie a (122 kB)

Stajenka w naszym kościele w okresie bożonarodzeniowym 2018-2019.

2018 zyrandole (141 kB)

A tak wygląda nawa główna naszego kościoła w okresie bożonarodzeniowym oświetlona przez nowe żyrandole.2019 08 30

W piątek 30 sierpnia 2019 roku od rozbiórki schodów przy drzwiach wejściowych do wieży, pracownicy ZURB "Malik" Rudolfa Malika rozpoczęli prace przy budowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Postęp prac można obejrzeć w galerii zdjęć.
29 listopada prace przy podjeździe zostały zakończone montażem balustrady.


Podjazd dla niepełnosprawnych

2019 12 09

Tradycyjnie już w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny nasze Marianki miały swoje święto, podczas którego odnawiały ślubowanie.
Po Mszy św. na stopniach przed ołtarzem zrobiły sobie zdjęcie z proboszczem Norbertem Dargonem.


Grupowe zdjęcie z księdzem proboszczem

2019 12 26

2018 boze narodzenie (122 kB)
2018 boze narodzenie a (122 kB)

Stajenka w naszym kościele w okresie bożonarodzeniowym 2019-2020.2020 06 22

2020 msza (123 kB)

Uroczysta jubileuszowa Msza św. pod przewodnictwem biskupa Rudolfa Pierskały z okazji 35-lecia święceń kapłańskich naszego proboszcza oraz jego kolegów uświetniona śpiewem Opolskiego Chóru Kameralnego.
Galeria zdjęć2020 07 19

Z okazji 45-lecia kapłaństwa oraz 75 rocznicy urodzin ks. Jana Widery odprawiona została uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Jubilata. Galeria zdjęć2020 październik

2020 mycie (141 kB)

Dzięki pozyskanym przez ks. proboszcza dotacjom, postępuje mycie specjalnymi środkami dwóch elewacji naszego kościoła. Ponadto zostają uzupełnione brakujące fragmenty cegieł oraz fugi pomiędzy nimi. Z daleka jest już widoczna różnica w kolorystyce cegieł. Prace zakończono na początku grudnia. Galeria zdjęć2020 12 08

2020 mycie (141 kB)

Przez wstawiennictwo Maryi Niepokalanej intencja także za nasze Marianki, które odnawiały ślubowanie. Aktualnie niebieski medalik posiadają Magdalena Wawrzyńczak i Weronika Rozmus, zielony medalik Natalia Kruk, Karolina Wolny, Martyna Knapik i Zuzanna Wawrzyńczak, różowy medalik Oliwia Zielińska a żółty medalik siostry Anna i Agata Janeczko. Tradycyjnie po Mszy św. zrobiono zdjęcie z proboszczem ks. Norbertem Dragonem.

2020 12 26

2020 boże narodzenie b (112 kB)

Stajenka w naszym kościele w okresie bożonarodzeniowym 2020-2021.2021 wrzesień - grudzień

2021 mycie 1 (128 kB)
2021 mycie 2 (119 kB)
2021 mycie 3 (112 kB)

W okresie od września do początku grudnia 2021 roku dzięki dwóm dotacjom załatwionych przez księdza proboszcza oraz hojności parafian nastąpiła dalsza faza mycia ścian i uzupełniania ubytków, tym razem obejmuje ona prawie całe prezbiterium. Na początku grudnia prace przerwano ze względu na minusowe temperatury, zostaną one wznowione na wiosnę 2022 roku. Prace mycia prowadzi firma Malak z Opola Jerzego Ostrowskiego i Andrzeja Grzecznego, natomiast montażem i demontażem rusztowań zajmuje się specjalistyczna firma z Kędzierzyna-Koźla.
Więcej zdjęć Wiesława Długosza można obejrzeć w Galerii.2021 12 26

2021 szopka 1 (144 kB)
2021 szopka 2 (132 kB)
2021 szopka 3 (29 kB)

Stajenka w naszym kościele w okresie bożonarodzeniowym 2021-2022 oraz jej wykonawcy.